Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej u eukaryota
<BR>Wniosek z tego, że synteza białka zachodzi w zależności od potrzeb komórki, a zatem regulacja ekspresji informacji genetycznej odbywa się także na etapie poprzedzającym translację.. Strona 4.. Rozwiązanie: a) (0−1) Poprawna odpowiedź: mRNA/matrycowy RNA.. iż terminatory procesu transkrypcji informacji genetycznej zawartej w operonie znajdują się nie tylko na końcach operonów, ale także w obrębie całego .Ustal, czy przedstawione na wykresie dane dotyczą rośliny światłolubnej czy cieniolubnej.. Filtracji sprzyja wzrost ciśnienia krwi w kłębuszku naczyniowym.. Cząsteczki mRNA zawierają informację o sekwencji aminokwasów w białkach i służą jako matryca do ich syntezy.Do połowy lat 60-tych XX wieku przebieg ekspresji informacji genetycznej u wszystkich organizmów wg schematu: DNA → RNA → polipeptyd (białko), uznawano w biologii za dogmat.. Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca oznaczone cyframi od 1 do 4 właściwe nazwy kwasów nukleinowych.Schemat ekspresji informacji genetycznej w zwierzęcej komórce eukariotycznej przedstawiono na poniższym schemacie: .. TATAAA), występujący w kontekście sekwencji bogatych w pary GC.. Zatem syntetyzowany jest tylko jeden określony rodzaj białka.. Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca oznaczone cyframi od 1 do 4 właściwe nazwy kwasów nukleinowych.Na schemacie przedstawiono przepływ informacji genetycznej od DNA do białka..

Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej (u Eukaryota).

(1 pkt) Uzupe ánij poni *sze zdanie tak, by poprawnie opisywa áo proces filtracji, wpisuj c trzy1 Miejsce na naklejk z kodem szko y OKE JAWORZNO CKE BIOLOGIA MARZEC ROK 2008 POZIOM PODSTAWOWY PRZYK ADOWY ZESTAW ZADA Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdaj cego 1.. Schemat budowy operonu bakteryjnego.. Zadanie 9. u bakterii geny są zwykle zorganizowane w grupy genów zwane operonami (np. operon laktozowy), które są regulowane .Do połowy lat 60-tych XX wieku przebieg ekspresji informacji genetycznej u wszystkich organizmów wg schematu: DNA → RNA → polipeptyd (białko), uznawano w biologii za dogmat.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.Na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej w komórce priokariotycznej.. Jest to roślina światłolubna, ponieważ w temperaturze do 30oC asymilacja CO2 jest niższa przy słabym natężeniu światła.. Zadanie 6.. Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej (u Eukaryota).. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 Instrukcja dla zdającego 1. ..

Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu jeden z rodzajów oddychania komórkowego.

(1 pkt) Uzupełnij poniższe zdanie tak, by poprawnie opisywało proces filtracji, wpisując trzyNa schemacie przedstawiono sposób regulacji ekspresji genów u bakterii na przykładzie operonu laktozowego.Ekspresja genów eukariotycznych • Procesy transkrypcji i translacji są rozdzielone w przestrzeni i czasie • mRNA są stabilniejsze: od kilkunastu minut do kilku godzin • Każdy gen ma własny promotor, nie występują operony .spr ekspresja regulacja ekspr - dokument [*.docx] 1.. Wszystko z podziałem na przedmioty, etapy edukacji i działy.Wyjaśnij, na czym polega przedstawiony rodzaj mutacji, uwzględniając najpierw sekwencję nukleotydów w genie, a następnie przebieg i wynik procesu ekspresji informacji genetycznej zawartej w tym genie.ekspresja genu - odczytanie informacji genetycznej i przepisanie jej na białka.. Również odpowiedzi do zadań, zadania testowe oraz zadania egzaminacyjne.. Komórki uzyskują energię w procesie oddychania tlenowego lub beztlenowego.. Zadanie 6.. Ekspresja informacji genetycznej Uzupełnij/narysuj wykres, .Ekspresja genów to wieloetapowy proces prowadzący do ujawnienia informacji zawartej w genie, odczytywanej w procesie transkrypcji i wykorzystywanej do syntezy białka w procesie translacji..

... Schematyczną budowę przedstawiono na rysunku 1.

Uzupełnij schemat wpisując odpowiednie nazwy kwasów nukleinowych 2.. Na podstawie: A. Jerzmanowski, C. Korczak, K. Staroń, Biologia, Warszawa 1992. a) Podaj nazwę rodzaju RNA oznaczonego na rysunku literą X.b) Uzasadnij, podając jeden argument, że na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej u .Informacja do zadań nr 6 i 7.. U większości Eukaryota TATA lokuje się w obszarze mniej więcej -25 - -30 i współdecyduje o wyznaczeniu miejsca startu transkrypcji.. (0-1) Określ, czy prawdziwe jest stwierdzenie, że procesy przedstawione .Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej (u Eukaryota).. Ewentualny brak zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin.. Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca oznaczone cyframi od 1 do 4 właściwe nazwy kwasów nukleinowych.Na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej w komórce prokariotycznej.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron (zadania 1 34).. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do znaczenia powstałych zmian w strukturze chromatyny.. W istocie, składniki odżywcze, które promują metylację histonów, są naturalnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego .Wyciszeniu ekspresji genów często towarzyszą modyfikacje kowalencyjne chromatyny..

Regulacja ekspresji informacji genetycznej jest w komórce niezbędna.

- za poprawne podanie nazwy/skrótu .W innych fazach cyklu komórkowego stabilność tych transkryptów jest ok. 5-krotnie niższa, co oznacza, że ulegają one degradacji.. Na schemacie przedstawiono budow cia áka nerkowego, w którym zachodzi filtracja - pierwszy etap wytwarzania moczu.. Na schemacie przedstawiono sposób regulacji ekspresji genów u bakterii na przykładzie operonu laktozowego.Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej (u Eukaryota).. Po co w komórce jest przeprowa.Informacja do zada nr 6 i 7.. Kiedy odkryto RNA-wirusy (np. retrowirusy, takie jak wirus HIV), okazało się, że ekspresja informacji genetycznej może mieć inny przebieg.W dalszych etapach (3, 4) odbywa się tlenu w kierunku komórek ciała.. Regulacja ekspresji genow u prokariota.mp3 na koncie użytkownika jesik95 • folder Biologia - Genetyka • Data dodania: 2 sty 2013 Rozkład RNA, część II.. Jest to proces wymagające dużej ilości energii.. Transkrypcja.. Dwuskładnikowy system regulacyjny, regulony, modulony.W komórkach eukariotycznych powstają jednogenowe transkrypty, ponieważ każdy gen ma swój własny promotor.. a) Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y, wybierając je spośród wymienionych: translacja .Matura 2014 Biologia - ODPOWIEDZI I ARKUSZE - poziom rozszerzony.. Zobaczcie arkusze pytań CKE i przykładowe odpowiedzi.. Swoją opinię uzasadnij jednym argumentem.. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 27).. Filtracji sprzyja wzrost ci nienia krwi w k á buszku naczyniowym.. Kontrola ekspresji może dotyczyć:Podstawą ekspresji genów jest odczytanie informacji biologicznej zawartej w DNA.. Przygotowali je dla Was poznańscy nauczyciele.. Kiedy odkryto RNA-wirusy (np. retrowirusy, takie jak wirus HIV), okazało się, że ekspresja informacji genetycznej mo że mieć inny przebieg.1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.. U drożdży pozycja .Ekspresja genu (ang. gene expression) - proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.. Również odpowiedzi do zadań, zadania testowe oraz zadania egzaminacyjne.. Wszystko z podziałem na przedmioty, etapy edukacji i działy.Wszystkie one biorą udział w kolejnym etapie ekspresji informacji genetycznej - translacji., jednak na skutek pewnych różnic w budowie, wielkości i strukturze przestrzennej każdy z nich pełni tym procesie nieco inną rolę.. Jest to proces wymagające dużej ilości energii.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy ka dym zadaniu.Lista zadań z biologii dodanych przez nauczycieli lub popularne wydawnictwa.. Przebieg tego procesu różni się nieco pomiędzy bakteriami i eukariotami: ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt