Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o prostych łańcuchach węglowych
Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Cele lekcji: Uczeń: • pisze wzory sumaryczne, rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) i strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce; • tworzy ich nazwy systematyczne; • dzieli alkohole na mono- i polihydroksylowePod wzorami tych związków podano ich nazwy systematyczne.. Uczeń: pisze wzory sumaryczne, rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) i strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce; tworzy ich nazwy systematyczne; dzieli alkohole na mono- i polihydroksylowe.NApisz wzory sumaryczne i strukturalne kwasów .. (0-1) Napisz wzór uproszczony orto-benzochinonu.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Czy możliwa…Wzór sumaryczny, np. H2O, określa ilość i rodzaj atomów w cząsteczce.. 2 Napisz równanie reakcji całkowitego spalania metanolu i uzupełnij zdanie .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1 Zapisz wzory grupowe wszystkich alkoholi o wzorze sumarycznym C5H11OH podaj ich nazwy i okreżl rzędowość.. Pochodne węglowodorów.. Nazwy estrów tworzy się wychodząc ze zwyczajowych lub systematycznych nazw kwasów karboksylowych i alkoholi..

Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o prostych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.

(propano-) pochodzi od węglowodoru, którego łańcuch wchodzi w skład alkoholu, tri-oznacza trzy grupy -OH, .. nazwa zwyczajowa alkoholu o nazwie systematycznej propano‑1,2,3‑triol.Szereg homologiczny alkoholi.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zadania maturalne z Chemii Tematyka: tłuszcze, aminokwasy, peptydy, białka, cukry, izomeria optyczna.. napisac jak lub wytłumaczyć wynagradzam naj od*pNapisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i 29 atomach węgla w cząsteczce.. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 → C 20 H 42. wzór strukturalny - ; 29 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 29 H 2·29+2 → C 29 H 60; wzór strukturalny - .Napisz wzory półstrukturalne oraz podaj nazwy systematyczne wszystkich izomerów pentanu 2012-11-18 11:41:51 POMOCY !. a) m = 46u Nazwa: etanol Wzór grupowy: CH 3-CH 2-OH b) m = 74u Nazwa: butanol, butan-1-ol Wzór grupowy: CH 3-(CH 2) 3-OH Zad.. Między atomami węgla w cząsteczkach alkanów występują jedynie wiązania pojedyncze.. Bezpośrednia reakcja między kwasem karboksylowym i alkoholem nazywa się estryfikacją.Zadanie ID:1370 [2012] W tabeli przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) wybranych alkanów o łańcuchach prostych i rozgałęzionych oraz ich temperatury wrzenia pod ciśnieniem 1013 hPa..

1 Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o prostych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.

Essigäther - octan etylu, Essig - ocet i Äther - eter) - grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.. Ustala się go na podstawie wartościowości pierwiastka, np.: Jeżeli pierwiastek ma więcej niż jedną wartościowość, należy to uwzględnić w nazwie, podając jej wartość w nawiasie, np.: Tlenek miedzi (I) - Cu 2 O Tlenek miedzi (II) - CuONApisz wzory sumaryczne i strukturalne kwasów .. Szanujemy twój wybór, ale .. .Napisz nazwy i narysuj wzory półstrukturalne alkoholi o nierozgałęzionych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Pierwszy człon nazwy związany jest z nazwą kwasu od którego pochodzi ester, np.: mrówczan - od kwasu mrówkowego, octan - od kwasu octowego itp.Zadania maturalne z Chemii Tematyka: węglowodory, chloropochodne, alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry.. Alkohole z dwoma, trzema itd.. Grupami - OH noszą nazwę alkoholi dwu-, trój- itd .Wzór grupowy a) alkohol o pięciu atomach węgla : .. Wymień nazwy miejsc, w których doszło do walk pomiędzy Polakami a wojskami Pruskimi na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego..

Napisz nazwy systematyczne związków o poniżej podanych wzorach.

Wygląda na to, że blokujesz reklamy.. Uzupełnij opis wzoru ogólnego alkoholi, wpisując w odpowiednie miejsca podane określenia: grupa alkilowa, grupa hydroksylowa.. (0-1)Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. jw / kwas siarkowy (VI ) kwas azotowy (V) kwas siarkowodorowy kwas fosforowy (V) węglowy kwas siarkowy ( IV) kwas azotowy ( III) kwas fluorowodorowy tak mniej wiecej .. Jego nazwa systematyczna to cykloheksa-3,5-dieno-1,2-dion.. Napisz wzory sumaryczne, półstrukturalne i grupowe związków: a) alkoholu o pięciu atomach węgla, b) kwasu karboksylowego o trzech atomach węgla w .Zad.. 2010-12-28 22:40:24 podaj nazwy i wzory sumaryczne i strukturalne ALKOHOLI .. pomocy!. a) m = 46u Obliczenia: Nazwa: Wzór półstrukturalny: b) m = 74u Obliczenia: Nazwa: Wzór półstrukturalny:Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

2011-11-17 14:10:30; Jakie są wzory strukturalne alkoholi?

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.NAZEWNICTWO ESTRÓW.. W oparciu o odpowiednie reakcje wyjaśnij jak je możemy od siebie odróżnić.. Zadanie 29.. Napisz wzory półstrukturlane i podaj nazwy systematyczne i zwyczajowe alkoholi przedstawionych za pomocą wzorów strukturalnych.tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów kolejnych alkanów) i zapisuje wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy systematyczne; (3)Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) trzech izomerycznych alkinów zawierających 5 atomów węgla w cząsteczce.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH Dla dociekliwych Ustal wzór strukturalny alkoholu, którego cząsteczkę tworzą dwa atomy węgla połączoneInformacja dla nauczyciela: Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej: IX.. Alkohole zawierające jedną grupę - OH nazywa się jednowodorotlenowymi, np. CH 3 CH 2 OH, alkohol etylowy lub etanol.. a) m = 46u Nazwa:_____ Wzór grupowy: CH3___OH b) m = 74u Nazwa:_____ Wzór grupowy: CH3___OH Prosiłbym o jak najszybszą odpowiedź.Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o prostych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Estry (od niem.. daje najj 2010-03-29 22:23:04Podaj wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz nazwy dwóch alkoholi jednowodorotlenowych i dwóch alkoholi wielowodorotlenowych.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt